พระธรรมกาย khunSamatha
สจิตฺตปริโยทปนํ
หน้าแรก     เมนูรวม      ห้องสนทนา     เว็บไซต์แนะนำ     ภาพผลงานการสอน     ติดต่อคุณสมถะ
วัดวาอาราม

บัวบาน
  ใบโพธิ์ คณะผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหากระทู้ของคุณสมถะหรือปราชญ์ขยะ
  ที่ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในพระพุทธศาสนา
 และการปฏิบัติสมาธิภาวนา  ในเวปบอร์ดต่างๆ
นำมาจัดเก็บไว้ ณ ที่นี้ เพื่อให้ผู้สนใจสะดวกในการติดตามอ่านและทำความเข้าใจได้สมบูรณ์ที่สุด


โครงการพัฒนาวิปัสสนาจารย์
สพฺพปาปสฺส  อกรณํ  -  ไม่ทำบาปทั้งปวง     กุสลสฺสูปสมฺปทา - ทำกุศลให้พร้อมมูล     สจิตฺตปริโยทปนํ - ทำใจให้สว่างใส

สายรุ้ง

กด ห้องสนทนา 

กด การเดินวิชา 18 กาย

กด ติดต่อคุณสมถะ

กด บทสวดก่อนภาวนา

กด ตำราวิชาธรรมกาย

กด เว็บไซต์แนะนำ

กด แจ้งกิจกรรมงานสอน

กด ภาพผลงานการสอน

กด โครงการฝึกวิปัสสนาจารย์ ใหม่

  ความรู้ทั่วไปในพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้า (พระพุทธ)

 ศร พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 ศร บัญญัติ ปรมัตถ์ โลกุตตรธรรม

 ศร นิพพาน

 ศร สมาธิ บริกรรมนิมิต - ภาวนา

 ศร สมถะ - วิปัสสนา

 ศร ปฏิจจสมุปบาท

 ศร สติปัฏฐาน ๔

 ศร อริยสัจ ๔

 ศร กาย ใจ จิต วิญญาณ

กอบัว
อัตตา - อนัตตา - สุญญตา

เป็นอย่างไร
  


ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา
เสาอโศก (พระธรรม)

 ศร  พระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ

 ศร  นิกายต่างๆ ในพุทธศาสนา

 ศร  นักบวชประเภทต่างๆ

 ศร  มาร ในพระไตรปิฎก

 ศร  พระอภิธรรมปิฎก

 ศร  บันทึกประวัติศาสตร

 ศร  มิจฉาทิฏฐิ - สัมมาทิฏฐิ

 ศร  บรรลุธรรม - อริยบุคคล

 ศร  บทความปกิณกะ

บัวสวรรค์
นรก-สวรรค์-สังสารวัฏ

การเวียนว่ายตายเกิด

สมาธิภาวนา วิชชาธรรมกาย
หลวงพ่อวัดปากน้ำ (พระสงฆ์)

 ศร เรื่องเล่าสมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำ

 ศร วิชชาธรรมกาย-พยานบุคคล

 ศร ข้อมูลสืบค้นทางประวัติืศาสตร

 ศร หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์

 ศร วิชชาธรรมกายเบื้องต้น

 ศร วิชชาธรรมกายระดับกลาง

 ศร วิชชาธรรมกายระดับสูง

 ศร ธาตุธรรม ๓ ฝ่าย

 ศร คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ

กลุ่มบัว
คติธรรม คตินิยม

ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

ชีวประวัติหลวงพ่อ
          ศรชีวประวัติของหลวงพ่อวัดปากน้ำ บันทึกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหม่
โลงทอง
          ศรมีคนโจทย์กันว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำเลิกฝึกธรรมกายจริงหรือ...?

พระธรรมเทศนา            ศรพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ(รวบรวมไว้มากที่สุด)

 
ไฟล์เสียงครูบาอาจารย์วิชชาธรรมกาย

   หลวงพ่อวัดปากน้ำ หลวงพ่อวัดปากน้ำ      หลวงปู่ชั้ว โอภาโส  หลวงปู่ชั้ว โอภาโส     หลวงพ่อวีระ เจ้าคุณภาวนา วีระ คณุตฺตโม

แม่ชีถนอม อาสไวย์ แม่ชีถนอม อาสไวย์ แม่ชีทองสุก สำแดงปั้น แม่ชีทองสุก สำแดงปั้น คุณลุงการุณย์ บุญมานุช คุณลุงการุณย์ บุญมานุช

เพียงแต่ท่านต้องสมัครสมาชิก แล้วล็อกอินเข้าไปในห้องสนทนาจึงจะสามารถเห็นห้องนี้ได้

-->> เปิด <<--

เปิด...พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

เปิด...ประมวลศัพท์
ประมวลศัพท์พระพุทธศาสนา