บัญญัติ ปรมัตถ์ โลกุตตรธรรม

บัว

บัญญัติ ปรมัตถ์ รูปนาม และวิธีการกำหนด

ธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ นั้น เราไม่สมารถพบได้ด้วยสติปัญญาสามัญ

ธรรมสัจจะ กับ สัจธรรม

บัญญัติ ปรมัตถ์ สมมติสัจจะ ปรมัตถสัจจะ

พุทธศาสนามีสองระนาบ ธรรมฝ่ายโลกและธรรมฝ่ายพ้นโลกพ้นทุกข์