สมาธิ บริกรรมนิมิต - ภาวนา

สมาธิ

อธิบายเรื่องของสมาธิ

ประเภทของสมาธิ

การเจริญจิตภาวนา

หลักธรรมที่สนับสนุนการทำสมาธิ

พรรณนาอนิสงส์แห่งปัญญาภาวนา

คุณของสัมมาสมาธิ เป็นไปเพื่อการเจริญวิชชาและปัญญา

 

เรื่องของฌาณ

จำแนกองค์แห่งฌาณ

ฌาน สมาบัติ ความชำนาญ (วสี) และ เหตุทำให้ฌานเสื่อม

 

ความรู้เรื่องนิมิต

นิมิต

วิธีเห็นนิมิต

การเจริญภาวนาจำเป็นจะต้องผ่านนิมิตหรือไม่

เห็นนิมิตนอกตัวกับนิมิตในตัว แตกต่างกันอย่างไร

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมกำหนดแสงสว่างไว้ในใจ สมาธิภาวนาอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อได้ ญาณทัสสนะ