สมถะ - วิปัสสนา

สมถะ

หลักธรรมเป็นอารมณ์ของสมถกัมมัฏฐาน

ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสมถกรรมฐานและการพ้นทุกข์...

ความแตกต่างระหว่าง สมถะ และ วิปัสสนา

วิปัสสนาญาณ และ วิปัสสนูปกิเลส

การเห็นกับวิปัสสนากรรมฐาน

อธิปัญญาสิกขา: วิปัสสนากัมมัฏฐาน/ภาวนา

ลักษณะ กิจ ผล และ อาสันนการณ์คือเหตุใกล้แห่งปัญญา

 

ญาณวิสุทธิ

พรรณนากังขาวิตรณวิสุทธิ

พรรณนาเรื่องความหมดจดแห่งทิฏฐิ

พรรณนาญาณทัสสนวิสุทธิในเรื่องทางและมิใช่ทาง