ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท อธิบายอย่างไร...?

ปฏิจจสมุปบาท จะอธิบายชาติเดียว...หรือ ๓ ชาติ...?

อย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ ปฏิจจสมุปบาทนี้ เป็นธรรมลึกซึ้ง และปรากฏเป็นธรรมลึกซึ้ง...

ปฏิจจสมุปบาท ภาวะสัมพันธ์ (๑)

ปฏิจจสมุปบาท ภาวะสัมพันธ์ (๒)

ปฏิจจสมุปบาท ภาวะสัมพันธ์ (๓)

ปฏิจจสมุปบาท ภาวะสัมพันธ์ (๔)

ปฏิจจสมุปบาท ภาวะสัมพันธ์ (๕)

ปฏิจจสมุปบาท ภาวะสัมพันธ์ (๖)

ปฏิจจสมุปบาท ภาวะสัมพันธ์ (๗)

ปฏิจจสมุปบาท ภาวะสัมพันธ์ (๘)

ปฏิจจสมุปบาท ภาวะสัมพันธ์ (๙)