กาย ใจ จิต วิญญาณ

กาย ใจ จิต

ถือว่า...จิตมีสภาวะเดิมบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว

วิญญาณดับ จิตไม่สูญ

ความสัมพันธ์ระหว่างเจตสิกกับจิต

ลักษณะของใจ จิต และวิญญาณ

เรื่องของวิญญาณที่ควรรู้

การรู้ด้วยญาณ อะไรเป็นผู้รู้ ?

อภิปรัชญาว่าด้วยจิตและวิญญาณ

วิญญาณตามทัศนะของพระพุทธศาสนากับลัทธิพราหมณ์ต่างกันอย่างไร