นิกายต่างๆ ในพุทธศาสนา

นิกาย

อภิปรัชญาจากพุทธปรัชญา

การตีความธรรมะในเรื่อง "สุญญตา" ของบรรดาอาจารย์ในนิกายต่างๆ

ไม่มี ทิฏฐิสามัญญตา ความเห็นจึงแตกต่าง เกิดเป็นรอยร้าวขึ้นในพุทธศาสนา