นักบวชประเภทต่างๆ

นักบวช

เกี่ยวกับภิกษุ

การบวชในพุทธศาสนา

ภิกษุดุจนักรบ

สงฆ์ หรือ คณะ

อาบัติและการต้องอาบัติ

ข้อปฏิบัติของภิกษุที่จะต้องทำ

หลักธรรมสร้างความเป็นสมณะในพุทธศาสนา

เปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องความหลุดพ้นในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเชน

 

นักบวชในลัทธิอื่นๆ

ปริพพาชก

ชีวิตแบบฤษี

สมณะพราหมณ์

พราหมณปุโรหิต , พราหมณาจารย์

ลัทธิของครูทั้ง 6 ในสามัญผลสูตร

สำนักปรัชญาทั้ง ๖ และ ลัทธิของครูทั้ง ๖

โมฆบุรุษมีความเห็นว่า กรรมไม่มี กริยาไม่มี ความเพียรไม่มี บัณฑิตกล่าวว่าเลวทรามกว่าวาทะของสมณะทุกจำพวก