มาร ในพระไตรปิฎก

มาร

มาร ๕ ประเภท

มารสังยุตต์

ภิกขุนีสังยุตต์

เรื่องราวของ "มาร" ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก