พระอภิธรรมปิฎก

พระอภิธรรม

พระอภิธรรมปิฎก อธิบายอย่างไร...?

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพระอภิธรรม ๔ สมัย

ผู้ไม่ได้อบรมกาย..ศีล..จิต..ปัญญาให้ดี แล้วไปสนทนากันเรื่องอภิธัมมกถา เวทัลลกถา ก็จะพลัดไปสู่ธรรมดำโดยไม่รู้ตัว