นรก-สวรรค์-สังสารวัฏ  การเวียนว่ายตายเกิด

นรก1นรก2นรก4นรก5นรก4

นรก - สวรรค์

นรก – สวรรค์ ในชีวิตนี้

นรก - สวรรค์ มีจริงหรือไม่ ?

นรก – สวรรค์ สำคัญอย่างไร ?

นรก - สวรรค์ อธิบายอย่างไร...?

พุทธทรรศนะต่อนรกและสวรรค์

นานาทรรศนะต่อนรกและสวรรค์

นรกและสวรรค์ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ภาคนรก

นรกและสวรรค์ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ภาคสวรรค์

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนรกและสวรรค์

เรื่อง สวรรค์ – นรก – เทวดา – พรหม มีจริงหรือ ? (ตอนที่ 1)

เรื่อง สวรรค์ – นรก – เทวดา – พรหม มีจริงหรือ ? (ตอนที่ 2)

เรื่อง สวรรค์ – นรก – เทวดา – พรหม มีจริงหรือ ? (ตอนที่ 3)

 

สังสารวัฏ

สังสารวัฏ

สังสารวัฎ จากพระโอษฐ์

ความหมายของสังสารวัฏ

ท่าทีพุทธปรัชญาต่อสังสารวัฏ

สังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาท

สังสารวัฏที่หาจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดไม่พบ

พระพุทธศาสนากำจัดทุกข์ในสังสารวัฏได้จริง

ทรรศนะของพุทธปรัชญาที่มีต่อสังสารวัฏในแนวคิดสัสสตทิฏฐิ

ความสัมพันธ์ระหว่างคำสอนเรื่องสังสารวัฏ กับหลักคำสอนเรื่องมรรค ผล นิพพาน

 

สวรรค์

การเวียนว่ายตายเกิด

การเกิดใหม่

ชาติหน้ามีจริงหรือ

โลกหน้ามีจริงหรือ

"การเวียนว่ายตายเกิด"

ตายแล้วเกิดได้อย่างไร?

การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ อย่าง

ปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดใหม่

เกิดมาแล้วทำไมต้องตาย...?

คนที่ตายเหมือนคนที่นอนหลับแล้วฝัน

พุทธพจน์ตรัสเรื่อง กรรมกับการเกิดใหม่

การตายของสัตว์โลก วิญญาณมิได้ท่องเที่ยวไป

ยังไม่หลุดพ้นก็ต้องเริ่มต้นใหม่ ตายแล้วก็ต้องเกิดอีก...

สัสตทิฏฐิ และ อุจเฉททิฏฐิ กับเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ได้อย่างไร?

 

วงเวียนกรรม

เรื่องกรรม

เรามีกรรมเป็นของตน

กรรมเป็นปฐมเหตุของสังสารวัฏ

หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด

กรรม...ในความหมายตามหลักพุทธศาสนา

กรรมชรูป คือรูปอันเกิดจากกรรมผลิตสร้าง และปัญหาเรื่องจุติ-ปฏิสนธิ แบบสืบต่อสันตติในพุทธศาสนา

ทรรศนะสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิในอินเดีย ที่แตกต่างจากทรรศนะเรื่องกรรมและสังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาท