วิชชาธรรมกาย-พยานบุคคล

พยานบุคคล

ข้อคิดในเรื่องการวิจารณ์วิชชาธรรมกาย

"ธรรมกาย" ในแนวคิดพระธรรมปิฎก

"ธรรมกาย" ในแนวคิดพระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส)

ทิพยอำนาจ อดีตพระอริยคุณาธาร เรียบเรียง

พระอริยคุณาธาร(ปุสโสเส็ง )ไปสืบปฏิปทาหลวงพ่อวัดปากน้ำในทางลับ

ราชโอรสในรัชกาลที่ ๔ ทรงพระนิพนธ์เรื่องธรรมกาย

เล่าเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำ โดยศิษย์ผู้ใกล้ชิด

พระทิพย์ปริญญาเขียนเรื่องธรรมกาย (ตอนที่ 1)

พระทิพย์ปริญญาเขียนเรื่องธรรมกาย (ตอนที่ 2)

ประวัติ พระทิพย์ปริญญา

ปฐมเหตุสู่การเดินตามรอยธรรมกายโดยพระครูภาวนามงคล

คำว่า "ธรรมกาย" ถูกเย้ยหยัน พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗