ข้อมูลสืบค้นทางประวัติืศาสตร์

สด

หลักฐานธรรมกายในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา

ที่มาของวิชชาธรรมกาย สืบค้นร่องรอยทางประวัติศาสตร์

แนวคิดเรื่องกายของเถรวาท

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมมรรค

วิชาธรรมกายคืออะไร ? เทียบกับข้อมูลในพระไตรปิฎก

เอาใจลงไว้ที่เหนือศูนย์สะดือ ๒ นิ้ว : อนุสติที่มีมาแต่ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว