หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์

คัมภีร์

ธรรมกาย พระนามของ ตถาคต

ผู้ตั้งอยู่ในธรรม คือธรรมกาย

วิธีเข้าถึงธรรมกายในคัมภีร์

คำว่า ธมมฺกายสมฺปตฺติ

เรื่องกายสาม

ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ ในธรรมกาย

พระอริยสาวกผู้เข้าถึงธรรม (ธรรมกาย)

พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเสด็จอุบัติโดยธรรมกาย

ธรรมกาย แปลว่ากายอันเกิดจากธรรมคือโลกุตรธรรม

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงแสดง ธรรมกาย อันเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะ