วิชชาธรรมกายระดับกลาง

กายธรรม

สมถะวิปัสสนาตามแนววิชชาธรรมกาย

วิธีทำให้เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลักมรรค ๘

วิชชาธรรมกาย : วิธีสอบรู้และวิธีสอบญาณ

เรื่องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

เมื่อจิตตกภวังค์ จิตอยู่ที่ฐานไหน?

ใจละเอียด กายละเอียด (ทำไมต้อง ๑๘ กาย)

"เห็นสิบแล้วเห็นศูนย์ เป็นเค้ามูลสืบกันมา ฯลฯ"