ขั้นตอนการวัดผล

วิทยากรเอกสั่ง "ท่องใจเรื่อยไป ครูให้เวลา  ๒  นาที  เดี๋ยวครูจะวัดผล ต่างคนต่างทำนะ" 

ขั้นตอนนี้เป็นการวัดผลการปฏิบัติว่า ผู้ฝึกได้ผลประการใด? ใครกำหนดดวงปฐมมรรคได้? วิทยากรก็จะต่อวิชชาให้ต่อไป เมื่อครบเวลา ๒ นาทีแล้ว...

     วิทยากรพูดชี้แจง “นักเรียนอย่าลืมตา บริกรรมใจว่า สัมมา อะระหัง เรื่อยไป ให้ดวงใสสว่างโชติขึ้น ดวงใสสว่างโชติอยู่ในท้องของเราแล้ว ต่อไปนี้ครูขอวัดผลชุดที่ ๑ นักเรียนคนใดทำดวงใสในท้องได้แล้ว ยกมือขวาขึ้น แต่อย่าลืมตา”