ขั้นตอนการแยกชั้นต่อวิชชา

 

ก่อนจะถึงขั้นตอนนี้ วิืทยากรต้องสำรวจไว้ก่อนแล้วว่า การจะแยกชั้นเรียนเพื่อต่อวิชชานั้น จะแยกไปตรงไหนบ้าง สถานที่เพียงพอหรือไม่

เมื่อถึงเวลาแยกชั้นจริง วิทยากรผู้ช่วยจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่นำผู้ฝึกชุดนั้นๆ ไปยังที่ๆ ได้จัดเอาไว้แล้ว โดยจัดให้ผู้ฝึกนั่งเป็นแถวให้เรียบร้อย จากนั้นจะเป็็นหน้าที่ของวิทยากรโทในการควบคุมการฝึกต่อวิชชา ๔ กายธรรมต่อไป

อนึ่ง การย้ายชั้นเรียนเพื่อต่อวิชชาในกรณีที่ใชู้่ห้องเดียวกันกับวิทยากรเอก วิทยากรผู้ช่วยควรจัดแถวผู้ฝึกที่ย้ายชั้นเรียนไปแล้วให้หันหน้าไปทิศทางที่ตรงข้ามกับวิทยากรเอก เพื่อไม่ให้เสียงของวิทยากรเอกและวิทยากรโทที่จะต่อวิชชารบกวนกัน