การเว้นเสียงพูดระหว่างวิทยากรเอกและวิทยากรโท

ต้องสัมพันธ์กันระหว่างวิทยากรเอกกับวิทยากรโท เพื่อไม่ให้เสียงรบกวนกัน

เนื่องมาจากจังหวะที่แยกชั้นเรียนเพื่อให้วิทยากรโทต่อวิชชานั้นอยู่ในสถานที่เดียวกันกับกลุ่มผู้ฝึกที่วิทยากรเอกควบคุมอยู่ ดังนั้นวิทยากรเอกควรงดใช้เสียงจากไมค์โครโฟนในระหว่างที่วิทยากรโทต่อวิชชาเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนกันและอาจทำให้ผู้ฝึกฟังการบอกวิชชาได้ไม่ชัดเจน

กรณีนี้ควรมีวิทยากรตรีคอยช่วยประสานงาน เช่น ในขณะที่วิทยากรเอกงดใช้เสียง เมื่อวิทยากรโทต่อวิชชาเรียบร้อยแล้ว วิทยากรตรีก็มารายงานกับวิทยากรเอก วิทยากรเอกก็ใช้เสียงไมค์โครโฟนได้ตามปกติ ต้องประสานงานกันเช่นนี้จะทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี