ผู้ฝึกเห็นกายธรรมไ่ม่ชัดจะทำอย่างไร

เกิดจากความหยุด ความนิ่ง ของใจยังไม่ดีจริง วิทยากรควรให้ผู้ฝึกท่องใจ หยุดในหยุด (ใสในใส) ๆ ๆ ๆตรงจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มกลางดวงใสในท้องกายธรรมให้ยิ่งขึ้น กายธรรมที่เห็นจะใสขึ้น ชัดขึ้น สว่างขึ้น