ผู้ฝึกเห็นกายธรรมไม่ได้ขนาดมาตรฐาน

การที่ผู้ฝึกเห็นกายธรรมขนาดไปตรงตามที่วิทยากรต่อวิชชา เช่น เห็นกายธรรมพระโสดาขนาดไม่ถึง ๕ วา อาจเป็นเพราะผู้ฝึกเห็นนอกตัวคือใจของผู้ฝึกไม่หยุดนิ่งในท้องกายธรรมแต่ใจกลับอยู่ข้างนอกกายธรรมนั้น

วิธีแก้ ให้ผู้ฝึกเดินใจเข้าตามฐานทั้ง ๗ ของกายธรรมที่เห็นนั้นอีกครั้ง นึกให้เห็นดวงธรรมอยู่ในท้องของกายธรรม ส่งใจนิ่งกลางดวงธรรม นึกให้เห็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็ม ส่งใจนิ่งกลางจุดเล็กใสเท่าปลายเข็ม ท่องใจ หยุดในหยุด (ใสในใส) ๆ ๆนึกให้จุดเล็กใสเท่าปลายเข็มว่างออกไปเกิดกายธรรมเป็นพระพุทธรูปขาวใสเกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้่าง ๕ วา สูง ๕ วา นั่งขัดสมาธิอยู่ในกลางว่างใสหันหน้าไปทางเดียวกับเรา เห็นแล้วท่องใจเข้า หยุดในหยุด (ใสในใส) ๆ ๆ กายธรรมที่เห็นจะใสขึ้นชัดขึ้นสว่างขึ้น ขนาด ๕ วา สูง. ๕ วาเต็มส่วนเลยนะ ตอนนี้วัดผลว่าผู้ฝึกเห็นกายธรรมใหญ่ขึ้นขนาด ๕ วา สูง ๕ วาหรือไม่

๑ วานั้นมีขนาดประมาณเท่าไร คำว่า ๑ วานี้ก็คือ เรากางแขนออกไป ๒ แขนก็คือ ๑ วาของเรา วาของใครก็ของคนนั้น ถ้า ๕ วา แปลว่าเรากางแขนออกไป ๒ แขนต่อกันไป ๕ เท่านั่นเอง พระพุทธรูปขาวใสขนาด ๕ วา สูง ๕ วานี่แหละมาอยู่ีในท้องของเราได้ เห็นแล้วท่องใจเข้า หยุดในหยุด ๆ ๆ ๆ (ใสในใส)