ขณะต่อวิชชารวมผู้ฝึกบางคนตามไม่ทัน

วิทยากรโท ควรต่อวิชชา ๔ กายธรรม ด้วยน้ำเสียงที่ดังฟังชัดเจน ไมู่พูุดเร็วจนเกินไป เพราะผู้ฝึกอาจฟังและทำตามไม่ทัน หรือไม่พูดเบาจนเกินไปเพราะผู้ฝึกอาจไม่ได้ยินเสียง การสั่งวิชชาต้องกระชับ ชัดเจน และวัดผลผู้ฝึกเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบว่าผู้ฝึกทำตามที่วิทยากรสั่งวิชชาได้หรือไม่

เมื่อวัดผลแล้วปรากฏว่าผู้ฝึกบางคนทำตามที่วิทยากรสั่่งวิชชาไม่ทัน แต่มีจำนวนไม่มาก วิทยากรโทต้องสั่งให้วิทยากรตรีเข้าไปต่อวิชชาเฉพาะผู้ฝึกที่ยังตามไม่ทันนั้น โดยกล่าวกับผู้ฝึกว่า นักเรียนที่ยังทำตามไม่ทันเดี๋ยวครูจะให้วิทยากรเข้าไปบอกวิชชา นักเรียนอย่าลืมตานะครับ ส่วนนักเรียนที่ทำได้แล้ว ท่องใจ หยุดในหยุด (ใสในใส) ๆ ๆ เรื่อยไปนะครับ ขอเชิญวิทยากรครับ

ในกรณีที่ผู้ฝึกทำตามวิทยากรโทไม่ทันและมีเป็นจำนวนมาก วิทยากรโทควรสั่งวิชชาใฟ้ผู้ฝึกเดินวิชชาไปพร้อมๆ กันทุกคนใหม่อีกครั้ง