สอนเด็กเล็กระดับอนุบาลไปจนถึง ประถมศึกษาปีที่ ๒

เทคนิคการสอนเด็กเล็กๆ ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๒ นั้น ไม่ควรใช้เวลามากเกินไป เด็กเล็กมีความอดทนน้อย และวิทยากรเอกไม่ควรบรรยายขั้นตอนการฝึกให้ซับซ้อนจนเกินไป อธิบายฐานต่างๆ แบบง่ายๆ อาจอธิบายแบบลัดฐานได

ในทางปฏิบัติจริงนั้น การสอนเด็กเล็กให้บอกวิชชาลัดฐานได้ เช่น บอกให้เด็กทำ ๒ อย่างคูุ่่กันไป คือ นึกถึงดวงแก้วใส แล้วท่อง หยุดในหยุด น้อมดวงแก้วใสไปปากช่องจมูก หญิงข้างซ้าย ชายข้างขวา เลื่อนดวงใสเป็นเพลาตา หญิงเพลาซ้าย ชายเพลาตาขวา เลื่อนดวงใสไปที่กลางกะโหลกศีรษะ ผ่านปากช่องลำคอลงไปในท้องของเรา ท่องใจ หยุดในหยุด นึกให้ดวงใสสว่างโชติ สักพักจึงวัดผล โดยส่วนใหญ่เด็กเล็กนึกดวงใสในท้องได้ง่าย แต่วิทยากรต้องฉลาดในการวัดผล เพราะเมื่อเราวัดผลเด็กก็จะยกมือทันที เราจะต่อวิชชาให้เห็นกายธรรม ๑ กายเลยก็ได้ อาจไม่ต้องถึงกับต่อวิชชา ๔ กายธรรม แต่ถ้าเด็กนิ่งดีตั้งใจฝึกดีก็อาจต่อวิชชาไปสัก ๒ กายธรรมก็ได้

เด็กเล็กๆ มีความอดทนน้อยเราต้องรีบฉวยโอกาสตอนที่เด็กตั้งใจฝึกในช่วงแรกๆ ให้เด็กทำตามวิทยากรสั่งวิชชาให้ได้จะทำให้สามารถวัดผลที่แน่นอนได้นั่นเอง สังเกตเด็กถ้าเด็กเล็กเห็นธรรมได้ดีจริงเด็กจะนั่งนิ่งๆ เพราะความนิ่งที่เกิดภายในทำให้เด็กสามารถนั่งนิ่งๆ ได้ แต่ก็อาจจะไม่นานเท่าผู้ใหญ่