ถวายความรู้สามเณรและพระนวกะ

การถวายความรู้สามเณรและพระภิกษุนวกะหรือพระใหม่ที่บวชประจำพรรษานั้น วิทยากรต้องระมัดระวังในการพูดจา เพราะต้องสนทนาโดยใช้คำพูดให้เหมาะสมกับพระภิกษุและสามเณรนั่นเอง โดยเฉพาะจะให้พระภิกษุหรือสามเณรปฏิบัติอย่างไร เราต้องกล่าวคำว่า "นิมนต์" ขึ้นก่อน