ผู้ฝึกบางคนนั่งหลับ

แบ่งเป็น ๒ กรณี

๑.กรณีที่มีผู้ฝึกจำนวน้อยเพียงไม่กี่คนนั่งหลับ ในขณะวิทยากรสั่งหลับตาบริกรรมภาวนา ให้ปล่อยไปก่อน อย่าได้ไปแตะตัวผู้ฝึก

๒.กรณีที่มีผู้ฝึกจำนวนมาก นั่งหลับ วิทยากรสั่งให้ผู้ฝึกทั้งหมดลืมตา สั่งยืนขึ้น ให้ผู้ฝึกหันซ้ายหันขวา เอามือบีบนวดเพื่อนที่อยู่ข้างหน้า ทำสลับกันไป เพื่อให้คลายความง่วง เมื่อเห็นว่าพอสมควรแล้วสั่งนั่งลง ฝึกปฏิบัติต่อไป

แต่ถ้าผู้ฝึกมีอาการง่วงมากๆ อาจสั่งให้ผู้ฝึกไปล้างหน้า โดยกำหนดเวลา แล้วให้ไปทีละแถว สั่งวิทยากรผู้ช่วยให้คอยกำกับ ทำให้เร็วแล้วรีบกลับมาฝึกปฏิบัติต่อไป